Ø De paspoortwet / de weigering een paspoort af te geven is in strijd met het Europese recht op vrij verkeer van personen en diensten. Nederlanders worden achtergesteld bij andere EU onder-danen als er hier zwaardere eisen gelden voor het verkrijgen van een paspoort dan in andere landen.

Ø De paspoortwet staat op gespannen voet met het doel van de EU-verordening om de regels in de verschillende EU-staten te harmoniseren, omdat de paspoortwet zonder goede reden verder gaat.

Ø De paspoortwet is in strijd met het recht op privacy (Grondwet, 8 EVRM, 10 IVBPR). De door de staat aangevoerde argumenten waarom hij het nodig vond om die inbreuk te maken, zijn vol-strekt onvoldoende. Het criterium moet zijn, dat de beperking van rechten “noodzakelijk is in een democratische samenleving”, en dat is hier niet het geval.

Ø Er moet juist méér respect komen voor mensenrechten, in plaats van minder.

Ø Dat look-alike fraude wordt bestreden met het opslaan van vingerafdrukken in een onzinnig ar-gument. Look-alikes maken immers meestal gebruik van gestolen, geleende of verloren pas-poorten, en dat bestrijdt je niet met een betere uitgifte. Bovendien zijn er geen betrouwbare ge-gevens hoe groot het probleem van de look-alike fraude is.

Ø Het argument dat het zo handig is om een centrale opslag te hebben voor het geval er iemand een paspoort kwijt is terwijl hij op vakantie is op de Antillen, omdat dat tijd spaart (de loketten zijn door het tijdsverschil misschien al dicht in Nederland), is eveneens een flauwekul argu-ment. Dat leidt niet tot een noodzakelijke inbreuk op de mensenrechten.

Ø Voor de opsporing is de opslag evenmin nodig. Als het OM zich zou houden aan de voorschrif-ten voor gebruik bij raadpleging, levert een centrale databank eigenlijk heel weinig op. Boven-dien mag niet vergeten worden,dat de bevoegdheden van het OM, de AIVD en MIVD al fors zijn uitgebreid de afgelopen jaren.

Ø De risico‟s van misbruik zijn te groot. Er is veel kritiek van deskundigen in het veld, waarop een beroep wordt gedaan (o.m. twee WRR rapporten).

Ø Van Pepijn Deutekom wordt het argument overgenomen, dat vingerafdrukken ook medische in-formatie „mee-geven‟. Dat is een extra argument tegen opslag (op grond van EU regels)

Ø Op grond van de EU richtlijn over verwerking van persoonsgegevens moet er een mogelijkheid zijn bezwaar tegen opname aan te tekenen. De paspoortwet biedt die mogelijkheid niet.

Ø De argumenten die mr. Bitter in het verweerschrift heeft aangevoerd worden bestreden. Waar een enkele streep in de kantlijn staat gaat het om nieuwe argumenten die namens de Burgemees-ter worden aangevoerd, en bij de dubbele streep wordt repliek gegeven over de beroepsgronden.

Tekst Aanvullend beroepsschriftintegraal in chronologisch verslag 30-1-2011