Update: Op 02-04-2012 vond de behandeling bij de Raad van State plaats over het Hoger Beroep. Nadat 3x de uitspraaktermijn werd verlengd heeft de Raad van State prejudiciële vragen gesteld bij het EU Hof van Justitie in Luxemburg. Hangende de beantwoording van dit EU Hof, wat naar verwachting zo'n 2 jaar in beslag zal nemen, zijn alle bestuursrechterlijk procedures tegen de Paspoortwet geschorst en zal Louise geen uitspraak van de nationale rechter krijgen. Schorsing betekent dus uitstel van de beslissing of Louise het paspoort wat ze in 2009 aanvroeg kan krijgen, én blokkering van de mogelijkheid om over de weigering haar zo'n document te verstrekken, een klacht in het dienen bij het EU Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Beroepsprocedure Louise vs Paspoortwet

Op 27 juli 2010 heeft de 26 jarige Louise v.Luijk beroep aangetekend tegen de beslissing van de overheid om haar geen geldig paspoort te verstrekken wegens haar weigering om vingerafdrukken te laten opslaan in een digitaal overheidsregister.

paspoort_louiseWDe weigering om haar aanvraag in behandeling te nemen betekent in feite dat de overheid, in deze de burgemeester van ’s- Gravenhage, weigert om haar een geldig ID-bewijs te verstrekken. Een reisdocument, wat de burger in feite als Nederlands persoonsbewijs nodig heeft om aan alle nationale identiteitsverplichtingen te kunnen voldoen.

Door haar dit te onthouden worden haar, sinds 21 januari 2010, fundamentele burgerrechten en elementaire levensbehoeften ontnomen.

Ondanks haar gerechtvaardigde argumenten en juridisch beroep op hogere wetgeving, bleef de burgemeester bij zijn beslissing. Hij stelt zich daarbij op het standpunt dat hij, ook al is hij in deze het bevoegd gezag, niet aan de Rechten van de Mens kan toetsen en dat die toetsing uitsluitend, via de route van bezwaar, door de rechter mogelijk  zou zijn. Per 19 juli 2010 was deze beschikking definitief. Zelfs een kort geding, op 11 mei, met verzoek haar een tijdelijk nooddocument te verstrekken om als zwangere vrouw in aanmerking te kunnen komen voor reguliere medische hulp en om als moeder haar, inmiddels geboren dochtertje, aan te kunnen geven bij de Burgerlijke Stand, vond geen gehoor bij de voorzieningenrechter.

Waar het allemaal om draait is dat de nieuwe Paspoortwet burgers verplicht om behalve hun naam, adres, woonplaats, Burgerservicenummer en digitale opslag van hun pasfoto, ook hun vingerafdrukken af te staan voor registratie in een digitaal overheidsregister. Een register wat behalve voor de reisdocumenten-administratie ook ter beschikking staat voor justitiële doeleinden en gebruik door veiligheids- en inlichtingendiensten.

De Verordening van het Europees Parlement en de Raad verplicht Nederland om vingerafdrukken van iedere burger vanaf 12 jaar, in de reisdocumenten op te nemen. Met de uitdrukkelijke intentie dat hiermee uitsluitend de echtheid van de documenten beter kan worden vastgesteld (authenticiteit) en bij het tonen een betrouwbaarder verband kan worden gelegd tussen de houder en zijn reisdocument.

De Nederlandse regering heeft deze Verordening aangegrepen om die verplichting in te zetten voor een nationale ‘optop’ van de Europese regelgeving op een wijze die strijdig is met de fundamentele grondrechten zoals deze zijn opgenomen in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarnaast is het in strijd met andere internationale wetgeving en verdragen, met de intentie van de Verordening zelf en met jurisprudentie van het Europese Hof te Straatsburg.

De regering heeft zich daarmee schuldig gemaakt aan een onrechtmatige overheidsdaad en brengt de burgers actief in gevaar omdat de databanken met hun gegevens niet afdoende beveiligd kunnen worden.
Ook heeft de Nederlandse regering het nagenoeg onmogelijk gemaakt voor mensen om bezwaar te maken tegen de vingerafdrukopname omdat het leven zonder geldig identiteitsbewijs nagenoeg onmogelijk is en niet is voorzien in een alternatief voor bezwaarden.

Ontdanks dat er de afgelopen jaren steeds meer duidelijk werd dat de wet niet democratisch tot stand is gekomen, dat de techniek zodanig is dat mensen die hun vingerafdrukken wel afgeven er door in gevaar worden gebracht, dat de Tweede Kamer van mening verandert is over het opzetten van een 24 uurs/7dgs on-line centrale Staatsdatabank, wordt gewetensbezwaarden geen enkele mogelijkheid geboden om zelfs maar een geldig identiteitsbewijs te krijgen.


Voor meer informatie zie: www.LouisevsPaspoortwet.nl, www.vrijbit.nl, http://www.privacyfirst.nl/

kunt u contact opnemen met: louise [AT] louisevspaspoortwet.nl

Mr. drs. J. Hemelaar - info [AT] adastra-advocaten.nl - tel 071-5280025

Vereniging Vrijbit - bestuur [AT] vrijbit.nl